Warunki gwarancji na nowe samochody Chatenet

ZAKRES TERYTORIALNY GWARANCJI

Sprzedawca APP sp. z o.o. odpowiada za wszelkie wady materiałowe, montażowe i fabryczne pojazdu Chatenet, powstałych na skutek błędu producenta pojazdu, wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

GWARANCJA PODSTAWOWA

Na nowe pojazdy Chatenet udziela się gwarancji, zgodnie z którą sprzedawca odpowiada za wady materiałowe, montażowe i fabryczne przez okres 24 miesięcy, bez limitu kilometrów, liczony od daty wydania klientowi potwierdzonej wpisem do Książki Gwarancyjnej, która została przekazana Klientowi wraz z pojazdem.

PRAWA KLIENTA
 • Klient ma prawo do bezpłatnego usunięcia (części oraz robocizna) wszystkich wad dotyczących materiałów lub montażu, których występowanie w pojeździe zostało w sposób należyty potwierdzone po ich niezwłocznym zgłoszeniu przez Klienta do Autoryzowanego Partnera Chatenet
 • ewentualne przeniesienie prawa własności pojazdu Chatenet nie ma wpływu na obowiązywanie Gwarancji pod warunkiem, że nabywca i każdy poprzedni właściciel przestrzegali niniejszych Warunków Gwaracji w tym szczególnie przestrzegali terminowego przeprowadzania przeglądów okresowych w Autoryzowanej Stacji Chatenet
GWARANCJA NIE OBEJMUJE
 • elementów pojazdu, które zostały poddane modyfikacji, jak również konsekwencji tych modyfikacji dla innych elementów pojazdu lub ogólnych jego parametrów.
 • wymiany części podlegających normalnemu zużyciu, związanemu z eksploatacją samochodu i odpowiadającemu jego przebiegowi.
 • szkód powstałych w skutek niewłaściwej obsługi pojazdu, zwłaszcza nieprzestrzegania zaleceń dotyczących obsługi, przeglądów okresowych i konserwacji, opisanych w Książce Gwarancyjnej i Instrukcji Obsługi.
 • kosztów dostarczenia samochodu do Autoryzowanego Serwisu Chatenet pośrednich konsekwencji ewentualnej wady np. odszkodowania za niemożność korzystania z pojazdu itp.
 • kosztów utrzymania pojazdu poniesionych przez Klienta, zgodnie z zaleceniami Producenta uszkodzeń powstałych z przyczyn zewnętrznych, takich jak m.in.:
 • wypadki komunikacyjne, zderzenia, oraz uszkodzenia będące wynikiem uderzenia ciał stałych (np. grad, żwir)
 • zanieczyszczone opady atmosferyczne, zabrudzenia pochodzenia roślinnego, zwierzęcego i chemicznego
 • stosowanie paliwa niewłaściwej jakości uszkodzeń powstałych na skutek mycia pojazdu myjkami wysokociśnieniowymi lub myjniami mechanicznymi (automatycznymi)
 • zniszczeń powstałych z przyczyn zewnętrznych (wykorzystywanie do jazdy w terenie, niewłaściwe holowanie, pokonywanie nierówności nawierzchni z nadmierną prędkością, przeciążanie pojazdu itp.) szkód powstałych wskutek działania siły wyższej np. piorun, pożar, powódź, burza, zamieszki itp.
ZOBOWIĄZANIA KLIENTA
 • przechowywać Książkę Przeglądów i Kartę gwarancyjną z wpisaną datą wydania pojazdu
 • wykonywać przeglądy okresowe zgodnie z Książką Przeglądów w odpowiednim interwale kilometrowym i czasowym wyłącznie u Autoryzowanych przedstawicieli Chatenet
 • niezwłocznie po ujawnieniu się wady zgłosić się do Autoryzowanego Przedstawiciela Chatenet i uzyskać potwierdzenie, że uszkodzenie jest objęte Gwarancją. Warunkiem rozpatrzenia usterki jest okazanie przez Klienta prawidłowo wypełnionej Książki Przeglądów, z której wynika, że przeglądy zalecane przez Chatenet zostały wykonane u Autoryzowanych Przedstawicieli Chatenet
 • wszelkie części wymienione w ramach Gwarancji staja się własnością Polskiego przedstawicielstwa Chatenet
WYŁĄCZENIA Z GWARANCJI

Gwarancja nie ma zastosowania, a gwarant zostaje zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności gdy:

 • pojazd był eksploatowany w warunkach niezgodnych z zaleceniami Producenta (np. udział w zawodach sportowych)
 • Klient wykonywał naprawy lub przeglądy okresowe w warsztacie nienależącym do Autoryzowanej Sieci Chatenet
 • wada ujawniła się lub została zgłoszona do Autoryzowanego Partnera Chatenet po okresie trwania Gwarancji.

Gwarancja nie uprawnia do wymiany samochodu na nowy.